Vedtægter

§1: Navn & Sted

Foreningens navn: Dantam Idrætsforening. Herning Kommune er centrummet for foreningens funktion.

§2: Foreningens formål: Formålet er at:

▪ samle og forene de sportsinteresserede.

▪ forene alle danske, tamilske og andre sports folk samt at leve op til deres krav til de forskellige sportsgrene, samtidig med at deres evner og interesser inden for det pågældende område udvikles.

▪ skabe en god ramme omkring fritiden via arrangementer, fester m.m.

§2.1: Foreningens hoved afdelinger er fodbold, volleyball, badminton, gymnastik og svømning. Dantam Idrætsforening arrangerer trænings steder og -tider, turneringer og har ansvaret for søgning af tilskud, lokaler m.m.

§3: Medlemskab i andre foreninger/forbund

Dantam Idrætsforening er medlem af Dansk Idrætsforbund og Indenrigsministerium (for udlændinge).

§4: Medlemsforhold

Alle borgere i Danmark har ret til at være medlem af foreningen. De aktive medlemmer: er de medlemmer, som deltager i foreningens sports aktiviteter. De passive medlemmer: er medlemmer, som støtter foreningen med hensyn til økonomi, transport m.v.

§4.1: Gælder for de aktive medlemmer

De, som ønsker at blive medlem af foreningen, skal betale kontingent samt skriftligt meddele sit ønske til sekretæren. De, som ønsker at opsige deres medlemskab, bør nævne gode grunde hertil og meddele dette til sekretæren.

§4.2: Kontingent og andre økonomiske anliggender er bestyrelsens ansvar.

§4.3: Gælder kun for de aktive medlemmer

Hvis et aktivt medlem ikke har betalt kontingentet efter en måned efter sidste frist for betaling, sendes en skriftlig varsel til vedkommende om at betale dette inden for 8 dage. Hvis medlemmet ikke har betalt kontingentet efter disse 8 dage, beslutter bestyrelsen at opsige personens medlemsskab Et medlem, som er blevet opsagt pga. manglende betaling af kontingentet, kan komme i foreningen som et nyt medlem, hvis personen afvikler sin gæld til foreningen (ingen renter).

Medlemmer, der på baggrund af eller som en del af foreningen foretager sig noget, der strider mod foreningens formål, vil blive opsagt af bestyrelsen. For opsigelsen af sådanne medlemmer kræves 2/3 af stemmerne i bestyrelsen. Hvis medlemmet vil, kan han/hun møde op til den næste generalforsamling og fremlægge sagen angående bestyrelsens opsigelse af vedkommendes medlemskab for foreningens samtlige medlemmer. Hvis 2/3 af stemmerne fra generalforsamlingen er imod personens opsigelse, fortsætter vedkommende at være medlem.

§5. Bestyrelsen:

Bestyrelsen har ansvaret for at administrere økonomiske og andre forhold vedr. foreningen. Enhver sportsgren har hver sine repræsentanter, som er med i bestyrelsen.

§6. Foreningens opbygning

▪ Foreningen består af fodbold-, volleyball-, badminton, gymnastik- samt svømme afdeling.

▪ Bestyrelsen består af 10 medlemmer og tager sig af de daglige opgaver.

▪ Bestyrelsen inkluderer formand, næstformand, sekretær, vicesekretær, kasserer samt en repræsentant fra hver sports afdeling.

▪ Om året finder mindst 4 bestyrelsesmøder sted. For at holde flere bestyrelsesmøder, hvis der er ønske om det fra formandens eller den resterende bestyrelses side, kræves 50% af bestyrelsens stemmer.

▪ Kravet for et bestyrelsesmøde er tilstedeværelsen af halvdelen af bestyrelsens medlemmer og formanden eller sekretæren.

▪ I visse situationer, fx når bestyrelsen har adskillige opgaver, som overskrider det almindelige omfang, har bestyrelsen ret til at danne små grupper bestående af de aktive medlemmer som formål at løse en eller flere bestemte opgaver.

▪ Kun bestyrelsen har ret til at administrere forholdene omkring økonomiske spørgsmål, fx salg og køb af foreningens ejendele.

▪ Sekretæren har ansvaret for at tage sig af opgaver som skriftlige forbindelser, meddelelser m.m.

▪ Vedrørende et bestyrelsesmedlems opsigelse af sit medlemskab til foreningen, har bestyrelsen ret til at vælge en anden bestemt person blandt foreningens aktive medlemmer, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker dette.

▪ Hver sportsgren har en repræsentant samt to medlemmer, der har ansvaret for afdelingen. Disse tre personer har ret til at tage beslutninger vedr. deres sportsgrens aktiviteter og danne regler inden for denne. Alle beslutninger og regler skal godkendes af bestyrelsen.

§7. Generalforsamling

▪ Generalforsamlingen som helhed har den største magt i foreningen.

▪ Generalforsamlingen finder sted i en af årets første tre måneder med skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer herom før 14 dage.

▪ Hvis medlemmer har bestemte punkter til generalforsamlingens dagsorden meddeles dette skriftligt til sekretæren.

▪ Alle medlemmer, der er fyldt 12 år, har ret til at stemme.

▪ Alle valgte medlemmer til bestyrelsen skal være fyldt 16 år.

▪ Kun de, som har været medlem af foreningen i 6 måneder, har ret til at blive valgt til bestyrelsen.

▪ Generalforsamlingens beslutninger kræver 2/3 af dennes stemmer.

▪ Kun de tilstedeværende medlemmer i generalforsamlingen har ret til at stemme.

▪ Ændring i vedtægt kræver 2/3 af stemmerne i generalforsamlingen.

Generalforsamlingens program skal indeholde flg. punkter:

▪ Valg af et passivt medlem til at lede generalforsamlingen.

▪ Sekretærens oplæsning af referat af det foregående års aktiviteter, beslutninger m.v.

▪ Formandens kommentarer til det foregående år.

▪ Repræsentanten fra hver afdeling refererer det foregående års aktiviteter inden for afdelingen.

▪ Kassererens oplysning om foreningens økonomiforhold og fremtidige ændringer inden for økonomien.

▪ Valg af formand.

▪ Valg af næstformand.

▪ Valg af sekretær.

▪ Valg af vicesekretær.

▪ Valg af kasserer.

▪ Valg af repræsentant for hver afdeling.

▪ Valg af to revisorer.

▪ Evt.